Dołącz do nas:facebook

Umowne warunki sprzedaży

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH – Regulamin Przewozów obowiązujący od dnia 10.03.2013 r.  w B.U.T. „Żak Tourist” sp. z o.o.

wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  Prawo  przewozowe       /t. jedn.:Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z  późn. zm./

I Przewóz pasażerów odbywa się zgodnie z następującymi warunkami:

 1. Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu.
 2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet, ważny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu.
 1. Pasażer  ma obowiązek okazać kierowcy, a także uprawnionej osobie podczas kontroli w czasie podróży, dokument uprawniający do korzystania z ulgowego przejazdu, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 2. Do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych upoważniony jest kierowca oraz inne uprawnione osoby posiadające odpowiedni identyfikator.
 3. B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o.  nie dokonuje przewozu pasażerów na stojąco.
 4. Każdy pasażer może zabrać ze sobą bezpłatnie jedno dziecko do lat 2, z zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia.
 5. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem. Osoby niepełnoletnie w wieku 12-16 lat mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Upoważnienie na przejazd nieletniego” wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.
 6. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.
 7. Pasażer, który nabył bilet w kasie lub za pomocą internetowego systemu sprzedaży biletów, zobowiązany jest stawić się na przystanku co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu.
 8. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem umowy przewozu należy kierować na adres przewoźnika:
  • listownie: B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o., ul. Rybacka 2, 16-300 Augustów
  • pocztą elektroniczną: zakexpress@o2.pl
  lub za pośrednictwem biura sprzedaży, w którym zakupiono bilet.
  W sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie pasażerowie mogą kontaktować się pod numerem telefonu 726 103 103.
 9. Reklamacje należy kierować w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do skierowania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres przewoźnika.
 10. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa przewozowego oraz kodeksu cywilnego.

 

II BILETY

 1. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu i nie może być odstąpiony innej osobie.
 2. Pasażer dokonujący zakupu biletu w kasie powinien niezwłocznie po nabyciu sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu, bowiem po odejściu od kasy reklamacje dotyczące daty i godziny odjazdu nie będą uwzględniane.
 3. Zmiany terminu podróży będą uwzględniane w miarę możliwości rezerwacyjnych. Wszystkie zmiany muszą być opisane w bilecie wraz z datą, pieczątką i podpisem przedstawiciela biura, który dokonał zmiany.
 4. Bilet uszkodzony lub zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zawartych na nim informacji jak również bilet przeprawiany jest nieważny.
 5. W trakcie podróży pasażerowie winni zachować bilet do kontroli.
 6. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione osoby braku ważnego biletu pasażer zostanie zobowiązany pod rygorem usunięcia z pojazdu do nabycia biletu do miejsca docelowego oraz zostanie nałożona na niego opłata dodatkowa w kwocie:
  a) 200 zł – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
  b) 160 zł – za przejazd bez odpowiedniego bądź ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego,
  c) 80 zł – za zabieranie ze sobą do środka transportowego:
  • rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków,
  • zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez uiszczenia tych opłat,
  d) 600 zł – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
 7. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30%.
 8. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwa należność za przewóz i opłatę dodatkowa albo wystawiają wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 8 zł, podlegają zwrotowi, a przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 9. Przewoźnik zastrzega sobie możliwość wprowadzania taryf specjalnych i promocyjnych. Bilety zakupione wg wymienionych taryf podlegają warunkom zawartym w  odrębnych komunikatach.

 

III ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILETY

 1. W przypadku odstąpienia pasażera od umowy przewozu przed odjazdem autobusu z przyczyn nie występujących po stronie B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o.  zwrot należności za przejazd może być dokonany po okazaniu biletu w kasie biletowej, w której bilet został wykupiony. Przy zwrocie niewykorzystanego biletu biuro dokonuje potrąceń w wysokości 20% wartości biletu brutto. Zwrot biletu możliwy jest do 24 godzin przed planowanym odjazdem.
 2. W przypadku przedwczesnego odjazdu autobusu, odstąpienia przez podróżnego od umowy z powodu awarii autobusu lub odwołania przejazdu, a także innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie zaciągniętych przez B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o.  zobowiązań wobec pasażera, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom, pasażer posiadający ważny bilet otrzyma pełen zwrot należności za zakupiony bilet. Reklamacje takie rozpatrywane będą na podstawie oryginalnego biletu poświadczonego przez kierowcę. Obowiązek poświadczenia biletu nie dotyczy sytuacji, gdy przyczyną powstania roszczenia o zwrot jest przedwczesny odjazd autobusu lub odwołanie przejazdu.
 3. Nie zwraca się należności za bilety zgubione, skradzione oraz nie wystawia się ich duplikatów.
 4. Nie uwzględnia się roszczeń o zwrot należności za bilety zwrócone po upływie terminu ich ważności lub po odjeździe autobusu, na przejazd, którym były wydane lub za bilet niewykorzystany z przyczyn zależnych od pasażera.
 5. Wnioski o zwrot należności przez B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o. są rozpatrywane nie później, niż w terminie 30 dni od pierwszego dnia terminu ważności biletu.

 

IV REZERWACJE TELEFONICZNE

 1. Pasażer może zarezerwować bilet za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej.
 2. Rezerwacja telefoniczna jest bezpłatna a zarezerwowany bilet pasażer zobowiązany jest wykupić u kierowcy przed odjazdem autokaru. Po odjeździe autokaru z przystanku rezerwacja wygasa.
 3. Pasażer zgłaszający rezerwację zobowiązany jest stawić się na przystanku co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu. W przypadku niestawienia się pasażera na przystanku i niewykorzystania rezerwacji pasażerowi nie będzie przysługiwała możliwość zgłaszania rezerwacji telefonicznych.
 4. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia kolejnych rezerwacji telefonicznych od pasażerów, którzy nie zgłaszają się na wcześniej złożone rezerwacje, narażając tym samym na straty finansowe Przewoźnika.
 5. Rezerwacje telefoniczne przyjmowane są do 10 minut przed odjazdem autokaru z pierwszego przystanku.
 6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania rezerwacji na ustalonych przez niego kursach.

 

V BAGAŻ

 1. B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o. przewozi w pomieszczeniach bagażowych jedną sztukę bagażu o sumie wymiarów /długość, wysokość, szerokość/ nie przekraczającej 200 cm na oddającego ten bagaż pasażera. Pasażerom podróżującym na Lotnisko Chopina/Modlin przysługuje 2 szt. bagażu. Bagaże dodatkowe i ponadwymiarowe przewiezione zostaną w miarę możliwości. Za bagaż dodatkowy kierowca pobiera opłatę w wysokości 10 zł
 2. Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery, narty itp.), jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie zmieści się do luku bagażowego, lub zagraża bezpieczeństwu przewozu pasażerów i ich bagaży.
 4. Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów, lub pod fotelem.
 5. B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy które Pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem w szczególności bagaż podręczny, chyba że szkoda powstała z winy przewoźnika.
 6. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.
 7. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, bądź rzeczy, których przewóz jest prawnie zabroniony.
 8. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika), oraz posiadające wartość naukową, winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
 9. Kierowcy są odpowiedzialni za umieszczenie bagażu pasażerów w luku bagażowym.

 

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ  Z TYTUŁU ZAGINIĘCIA BAGAŻU

 1. B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych rzeczy, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o.
 2. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu wysokość odszkodowania dotycząca oznakowanego bagażu nie może przewyższać zwykłej wartości bagażu. W przypadku bagażu o wartości przekraczającej 700,00zł pasażer obowiązany jest zadeklarować kierowcy wartość całego bagażu lub każdej sztuki jego zawartości przed rozpoczęciem przejazdu, co zostanie wpisane na deklaracji. Kierowca może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą, a w przypadku zastrzeżeń zaznaczyć to na deklaracji.
 3. W razie utraty lub uszkodzenia bagażu należy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie kierowcę, który kieruje pojazdem oraz sporządzić na miejscu zdarzenia protokół, który jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić uszkodzony bagaż lub dowód świadczący o jego uszkodzeniu, celem dokonania stosownych oględzin oraz potwierdzenie kierowcy sporządzone w momencie stwierdzenia zajścia zdarzenia lub oświadczenie uzasadniające brak takiego potwierdzenia.
 5. Z bagażem pozostawionym w autobusach B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o. postępuje się stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych oraz właściwych przepisów prawa przewozowego.
 6. Jeżeli bagaż jest pozostawiony w autobusie kierowca ma prawo otworzyć go w celu zbadania jego zawartości i ustalenia tożsamości właściciela rzeczy znalezionej.


VII OBOWIĄZKI B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o.

 1. B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o. odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia określonego na bilecie.
 2. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o., przewoźnik nie jest w stanie dowieźć pasażera do miejsca przeznaczenia własnymi autobusami, zapewnia przewóz zastępczy, a w przypadku odstąpienia pasażera od umowy, dokonuje zwrotu należności za bilet bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
 3. B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o. odpowiada za szkodę, jaka poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania kursu, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o.
 4. B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od przewoźnika, w szczególności takie jak:
  a) Wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie autobusu;
  b) Wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne;
  c) Pożar, uszkodzenia dworca autobusowego;
  d) Zastosowanie się do żądań policji;
  e) Śmierć lub wypadek na drodze;
  f) Akty wandalizmu i terroru;
  g) Zamkniecie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu;
  h) Inne okoliczności niezależne od przewoźnika.
 5. B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu po postoju przeznaczonym na odpoczynek.
 6. B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji, kiedy z przyczyn niezależnych od przewoźnika będzie to konieczne.

 

VIII NARUSZENIE PORZĄDKU

 1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.
 2. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie narkotyków w autobusie jest zabronione.
 3. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub innych substancji odurzających.
 4. Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.
 5. Zakazane jest zajmowanie w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innych pasażerów.
 6. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o. i innym pasażerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do zapłaty na rzecz przewoźnika kary umownej w wysokości 100 zł.

 

IX. PRZEWOŻENIE ZWIERZĄT

 1. W autobusach B.U.T „Żak Tourist” sp. z o.o. dopuszcza się przewożenie zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta powinny być przewożone na kolanach pasażera w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub jeśli są to psy, powinny być przewożone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy.
 2. Przy zgłaszaniu zwierząt do przewozu należy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe szczepienie lub świadectwo zdrowia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 3. Opłata za przewóz zwierząt równa jest cenie biletu z ulgą studencką. Wyjątek stanowią psy – przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Dane teleadresowe:

Trans-Avia Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 15
tel. +48 87 621 50 91
fax +48 87 610 84 58

KONTAKT EMAIL: BIURO@TRANSAVIA.COM.PL

Telefon: 0 600 082 934
trans.avia
Infolinia: 0 801 103 153

Mapa przejazdów:

PUNKTY SPRZEDAŻY BILETÓW
UMOWNE WARUNKI SPRZEDAŻY


Zapoznaj się z naszą Mapą przejazdów

Infolinia:

mob. +48 600 082 934
tel. +48 87 621 50 91
fax +48 87 610 84 58

e-mail: biuro@transavia.com.pl
trans.avia

Pn-Pt od 8.00 do 19.30
Sob - Nd od 9.00 do 19.30

KUP BILET ONLINE!
KUP BILET ONLINE!
KUP BILET ONLINE!
KUP BILET ONLINE!